1) Het lidmaatschap loopt per half jaar, van januari t/m juni en van juli t/m december, en is persoonsgebonden. Maximaal twee lidmaatschappen per persoon.

2) Contributie zal per half jaar worden geincasseerd in de maand januari en augustus. Bij niet voldoen van de financiële verplichtingen wordt men uitgesloten van deelname aan wedstrijden en wordt men geroyeerd als lid van de vereniging. Na ingebrekestelling is het als lid niet meer toegestaan gebruik te maken van de rij faciliteiten en de lessen.

3) Wijzigingen ten aanzien van het lidmaatschap, dienen uiterlijk voor 30 juni of 31 december worden doorgegeven van het lopende jaar. Deze wijziging dient schriftelijk te worden doorgegeven per e-mail.

4) Alle personen die aan de les deelnemen of gebruik maken van de rij faciliteiten dienen lid te zijn van de vereniging.
Laten rijden van andere personen/gezinsleden die niet lid zijn van onze vereniging is dus NIET toegestaan.

Uitzondering: indien pony/paard wordt verkocht en eventuele kopers willen pony/paard uitproberen kan er in overleg met bestuur hier een uitzondering voor worden gemaakt.

De vereniging is verplicht alle leden aan te melden bij de KNHS.

5) Het bestuur van de vereniging dient ten minste uit 5-7 leden te bestaan.

Een voorzitter, een penningmeester, secretaris wedstrijden, algemene secretaris en een bestuurslid. Uit het bestuur zijn twee personen afgevaardigd om de belangen van onze vereniging te vertegenwoordigen tijdens de bestuursvergaderingen van Stichting Paarden-en Ponysport Markelo.

6) Afmelden van de les dient bij voorkeur minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren.
Bij meerdere afmeldingen kan het zijn dat de lesindeling wordt aangepast. Afmelden van de les bij: Miranda Lammertink tel 06-45742090

7) Alle ruiters dienen ten alle tijden (les en vrij rijden) te rijden met rijlaarzen of jodhpurs met chaps (sportschoenen niet toegestaan).

8)  Bij het betreden van onze accomodatie dient men veilig schoeisel te dragen (geen slippers).

9) Roken is verboden in onze binnen accomodatie, zie https://nocnsf.nl/handdoek-wet-en-regelgeving/14-roken

10) Tijdens de lessen wordt er gereden met zadel en hoofdstel. Indien deze zijn vergeten kan er niet worden deelgenomen aan de les.

11) Tijdens vrij rijden kan er gebruik worden gemaakt van het hindernismateriaal. Dit moet na het rijden opgeruimd worden!

12) Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van volwassene gebruik maken van de accommodatie. Ook tijdens de les dient er een begeleider aanwezig te zijn.

13) Alle leden van Paardensport Vereniging Markelo hebben recht op 1 les per week (bij een rijdend lidmaatschap).

14) Elke pony dient te zijn ingeënt tegen influenza en tetanus.

15) Indien je pony een besmettelijk virus/infectie heeft opgelopen, dient dit ten alle tijden gemeld te worden bij het bestuur. Zij zullen aangeven wanneer er weer kan worden deelgenomen aan de lessen.

16) Deelname aan onze ponylessen, kan alleen met een pony. Indien een jeugdruiter wil meerijden in een ponyles met een paard zal dit verzoek bij het bestuur moeten worden ingediend. Er zal worden gekeken naar de best passende mogelijkheid. Dit zou kunnen betekenen dat de jeugdruiter in een andere les kan worden ingedeeld.

17) Het is mogelijk om vrij te rijden in de binnen- en buitenbak, indien hierin geen verenigingsles wordt gegeven.

Tijdens het rijden geldt:
–  Ruiter dient een goedgekeurde veiligheidscap te dragen.
–  Stappen en halthouden op de binnenhoefslag
–  Bij passeren van elkaar in tegenovergestelde richting geldt: degene die op de linkerhand rijdt heeft altijd voorrang, bij passeren moet je elkaar
   de linkerhand kunnen geven. Snijd elkaar niet af en geef elkaar de ruimte om te passeren.
–  Met beginnende ruiters houd je extra rekening.
–  Mest dient uit de bak te worden verwijderd!

18) Bij gebruik van de binnenbak buiten de les om, heeft men een sleutel nodig. Deze sleutel kan gehuurd worden voor € 50,= per jaar (exclusief borg).

19) Het is verboden om pony en/of paard los te laten lopen in de rijbaan.

20) Longeren van pony/paard in de bak is toegestaan, mitst er geen lessen zijn en als andere ruiters daardoor niet in gevaar worden gebracht of hiervan ernstig hinder ondervinden. Overleg dus even met mede ruiters.

21) Van alle leden wordt verwacht dat zij per toerbeurt beschikbaar zijn als hulp bij diverse activiteiten van de vereniging. Leden kunnen zich hiervoor tijdig inplannen via www.inzetrooster.nl. Indien men niet op de afgesproken tijd komt en/of niet voor vervanging zorgt, kan € 25,= boete in rekening worden gebracht bij het verantwoordelijke lid die de uitnodiging heeft ontvangen.

22) Het in diskrediet brengen van de goede naam van de vereniging kan tot uitsluiting van lidmaatschap leiden.

23) Beschadiging aan gebouw of interieur dient men onmiddellijk te melden bij het bestuur.

24) De manege voldoet aan de veiligheidseisen van het Veiligheidscertificaat (afgegeven door Stichting Veilige Paardensport)

25) In de kantine is een map aanwezig waarin de ongevallen worden geregistreerd. Voor ieder ongeval geldt dat deze zal moeten worden geregistreerd op het ongevallen-registratie formulier. Dit formulier dient in de map bewaard te worden.

Bixieruiters op concours